Att hitta rätt sjuksköterskor att bemanna vårdinrättningar med är en stor utmaning idag. Med en åldrande befolkning ökar behovet av sjukvård samtidigt som många sjuksköterskor går i pension. Det råder brist på vissa kompetenser i vården vilket gör bemanning av sjuksköterska ännu svårare. Sjuksköterskeyrket är ett krävande yrke där man arbetar skift för att ge vård dygnet runt. Detta leder till utbrändhet och att många byter yrke. Samtidigt utbildas för få nya sjuksköterskor för att fylla luckorna. Därför anlitas bemanningsföretag för att hitta personal.

Vikten av rätt kompetens

Inom sjukvården är rätt kompetens avgörande för patientsäkerheten. Därför är det viktigt att bemanningsföretagen kan hitta sjuksköterskor med rätt utbildning och erfarenhet. Speciellt på avancerade avdelningar som intensivvård är specialistkompetens nödvändig. Även personlig lämplighet spelar roll för att sjuksköterskan ska passa in i arbetsgruppen. Bemanningsuppdrag är ofta kortvariga vilket gör det extra viktigt med social kompetens.

Flexibilitet ett måste

Sjukvården präglas av oväntade händelser som gör att bemanningen hela tiden måste anpassas. Vid sjukdomsfall och annan frånvaro bland de anställda måste vakanser täckas med kort varsel. Sjuksköterskor från bemanningsföretag går då in och fyller luckorna. Detta ställer krav på flexibilitet hos de inhyrda sjuksköterskorna. De kanske bara får några timmars varsel att inställa sig på en ny avdelning. Bemanningsföretagen måste ha tillgång till sjuksköterskor som kan och vill åta sig dessa kortvariga uppdrag.

Frågor som är viktiga för patienter

Även om flexibilitet behövs är kontinuitet viktig, speciellt inom äldrevården. Att byta personal hela tiden kan skapa oro och förvirring hos sköra äldre patienter. Därför försöker man begränsa personalomsättningen här. Bemanningsföretagen strävar efter att hitta sjuksköterskor som kan vara kvar längre perioder på samma vårdinrättning. På så vis skapas en trygghet för patienterna som får behålla samma ansikten omkring sig.

Arbetsmiljö en nyckelfråga

För att locka sjuksköterskor att åta sig bemanningsuppdrag krävs en god arbetsmiljö utan stress och hög arbetsbelastning. Tyvärr är det vanligt att underbemanning leder till sämre förhållanden. Bemanningsföretagen har en viktig roll i att ställa krav på arbetsplatserna de bemannar. Endast genom att erbjuda sjuksköterskorna rimliga arbetsförhållanden kan tillräckligt många rekryteras.

Framtida utmaningar

Med den demografiska utvecklingen kommer efterfrågan på sjukvård och därmed sjuksköterskor att öka stadigt. Samtidigt går många äldre sjuksköterskor i pension inom några år. Det kommer bli en stor utmaning framöver att hitta nog med personal för att fylla behoven inom vården. Bemanningsföretagen kommer att spela en avgörande roll för att lösa denna kommande kris inom sjukvården.